Andmekaitse tingimused

Andmekaitse tingimused füüsilistele isikutele, kes kasutavad Optikwelt teenuseid.

Üldsätted

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Optikwelt OÜ (edaspidi nimetatud Optikwelt) andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel Optikwelt töötleb oma klientide isikuandmeid.
  2. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikust klientide suhtes, kes külastavad Optikwelt müügipunkte ja veebilehte optikwelt.ee.
  3. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Optikwelt veebilehel optikwelt.ee.

Andmetöötleja

 1. OPTIKWELT KUI VASTUTAV TÖÖTLEJA

  1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Optikwelt OÜ, registrikood 10612951, aadress A. Puškini 25a, 20309 Narva; e-post info@optikwelt.ee.
  2. Isikuandmete töötlemisega seotud mistahes küsimustes palume pöörduda Optikwelt poole e-posti aadressil info@optikwelt.ee.

Ulatus

  1. ANDMEKAITSETINGIMUSTE ULATUS
  2. Optikwelt andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad Optikwelt müügipunkte ja veebilehte optikwelt.ee või sooritavad ostu Optikwelti müügipunktis või e-poes.
  3. Samuti kehtivad andmekaitsetingimused nende füüsiliste isikute suhtes, kes edastavad Optikweltile isikuandmeid sisaldava pöördumise.

Alus

 1. ANDMETE TÖÖTLEMISE ALUS
  1. Optikwelt kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
   1. Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud Optikweltile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus, tarbijamängud).
   2. Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Optikwelti ja Teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping Optikweltist kaupade ostmisel).
   3. Seaduse alusel ehk Optikwelt töötleb isikuandmeid Optikweltile seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt alkohoolse joogi või tubakatoote üleandmisel vanuse tuvastamine isikut tõendava dokumendi alusel, riigiasutuste päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses jms).
   4. Õigustatud huvi ehk Optikwelt töötleb isikuandmeid Optikwelti õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve, õigusnõuete menetlemine, isikuandmete profiilianalüüs). Õigustatud huvi alusel töötleb Optikwelt isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes Optikwelt juhatuse poole.
  2. Juhul kui Optikwelt vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma isikuandmete Optikweltile edastamisest, siis on Optikweltil õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

Otstarve

 1. ANDMETÖÖTLUSE OTSTARVE
  1. Optikwelt töötleb isikuandmeid alljärgnevatel otstarbel:
   1. Teiega sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
   2. kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
   3. kliendisuhete arendamine ja analüüs
   4. toodete ja teenuste pakkumine
   5. otseturundus
   6. tarbijaharjumuste uurimine
   7. teenuste haldamine ja arendamineveebilehe kasutamine ja täiustamine
   8. loosimiste ja küsitluste läbi viimine
   9. müügistatistika koostamine
   10. isikute ja vara kaitse
   11. õigusnõuete menetlemine
   12. seadusest tulenevate kohustuste täitmine.
  2. Optikwelt lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Juhul kui Optikwelt kavatseb kogutud isikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab Optikwelt enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

Andmed

 1. TÖÖDELDAVAD ANDMED
  1. Optikwelt kogub ja töötleb Optikwelt kaupluste ja Optikwelt veebilehe külastamisel järgmiseid isikuandmeid:
   1. Optikwelt kaupluste külastamisel kogub ja töötleb Optikwelt isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olevale videosalvestisele jäänud isikuandmeid.
   2. Optikwelt veebilehe külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmed, mida Optikweltile veebilehe ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (nt IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms).
   3. E-poest ostmisel registreeritakse Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning juhul, kui see on vajalik kauba Teile kohale toimetamiseks, siis ka Teie postiaadress.
   4. Optikweltile pöördumise edastamisel töödeldakse antud pöördumises sisalduvaid isikuandmeid (nt nimi, e-posti aadress, telefon jms).
   5. Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb Optikwelt ainult juhul, kui Teiega on Optikwelt poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud Teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole.
   6. Optikwelt töötleb Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Tähtaeg

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TÄHTAEG
  1. Optikwelt töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt Optikwelt müügipunktide ja veebilehe optikwelt.ee külastamisel. Optikwelt töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Optikwelt ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.
  2. Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:
   1. e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed – 3 aastat arvates ostu sooritamisest.
   2. Optikwelt müügipunktide videosalvestised – 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.
   3. Klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused – 3 aastat arvates Optikwelti poolt lõpliku vastuse edastamisest.
   4. Tarbijamängude ja loosimiste tulemused – 1 aasta arvates võitjate väljakuulutamisest.
   5. Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed – 3 aastat arvates menetluse lõppemisest.
  3. Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.
  4. Juhul kui Teil on andmete säilitamistähtaegade kohta küsimusi, palun pöörduge Optikwelt juhatuse poole.

Edastamine

 1. TEIE ISIKUANDMETE EDASTAMINE
  1. Optikwelt võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid ehk isikuandmete volitatud töötlejaid, kes osutavad Optikwelt vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, turva- ja videovalve teenuse pakkumine, makse- ja postiteenuse osutajad jms (nt Maksekeskus AS, PayPal, SmartPost, Omniva jt).
  2. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Optikweltilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.
  3. Lisaks eeltoodule on Optikweltil õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Otseturundus

 1. OTSETURUNDUS JA UURINGUD
  1. Optikwelt võib Teie nõusoleku alusel kasutada Teie poolt mõne kliendiprogrammi raames edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi uuringuid.
  2. Juhul, kui Te ei soovi enam Optikwelt otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes ühendust Optikwelt juhatusega Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

Videosalvestused

 1. VIDEOSALVESTUSED
  1. Optikwelt i müügipunktides on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve.
  2. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Optikwelt.
  3. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.
  4. Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

Kaitsmine

 1. KUIDAS TEIE ANDMEID KAITSTAKSE
  1. Optikwelt kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.
  2. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Teie õigused

 1. TEISE ÕIGUSED SEOSES TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISEGA
  1. Teil on igal ajal õigus küsida Optikweltilt Teie isikuandmeid, taotleda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, Teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas.
   1. Registreerinud kasutaja saab e-poe kliendikonto andmeid iseseisvalt vaadata ja muuta. 
   2. Uudiskirja tellija saab oma kliendikonto andmeid vaadata ja muuta uudiskirja lõpus toodud viite kaudu.
  2. Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Optikwelt juhatusele. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.
  3. Optikweltil on kohustus Teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest.
   1. Optikweltil on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu.
   2. Optikweltil on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.
   3. Kui Optikweltil ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab Optikwelt viivituseta kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

Kaebused

 1. KAEBUSE ESITAMINE
  1. Juhul, kui Te leiate, et Optikwelt rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid tuleb teil sellest informeerida Optikwelti juhatust, tuues täpselt välja nii faktilised kui õiguslikud alused.
   1. Kaebuse esitamisele ja läbivaatamisele kehtivad punktis 12 toodud põhimõtted.
  2. Juhul, kui Te leiate, et Optikwelt rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid ja te pole vaidluses jõudnud Optikweltiga õigupärase kokkuleppeni, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Küpsised

 1. ANDMEKÜPSISED
  1. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehel optikwelt.ee on kasutusel järgmised küpsised:
   1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
   2. püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
   3. esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
   4. kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on
   5. turundussuhtluse optimeerimine.
  2. Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.
  3. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Isikustamata andmed

 1. ISIKUSTAMATA ANDMTE TÖÖTLEMINE
  1. Veebilehe optikwelt.ee külastamisel võib Optikwelt koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. Optikwelt töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Profileerimine

 1. PROFILEERIMINE
  1. Optikwelt võib kasutada Teie seotud isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid.
  2. Optikwelt ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

Muudatused

 1. ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUTMINE
  1. Optikweltil on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada.
  2. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Optikwelt veebilehel optikwelt.ee.
  3. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Optikwelt juhatuse poole..